• Obec
 • Uradná tabuľa obce
 • Obecný úrad
 • Pre občanov
 • Voľby 2019
 • Verejné obstarávanie
 • Fitness
 • Knižnica
 • Kultúrny dom
 • Organizácie v obci
 • Materská škola
 • Šport
 • Fotogaléria-nové
 • Cintoríny
 • OBECNÝ ÚRAD
  MARŠOVÁ – RAŠOV

  Adresa:
  Maršová – Rašov 2
  013 51 Predmier

  IČO: 00648213
  DIČ: 2020618776
  Kód obce: 517798

  Kontakt:
  Tel.: 00421/41/557 11 71 obec.marsova.rasov@stonline.sk Mobil: 0918 328 206 (starostka Ing. Andrea Butková)

  Úradné hodiny
  Pondelok: 7.00 do 15.30 h
  Utorok: 7.00 do 15.30 h
  Streda: 7.00 do 16.00 h
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 7.00 do 12.00 h

  KNIŽNICA

  knižnica funguje každý utorok od 16:00 do 18:00 hod

  Obecné zastupiteľstvo

   

    Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štvorročné funkčné obdobie obyvateľmi obce Maršová-Rašov. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Svoju činnosť vykonávajú v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

  Poslanci obecného zastupiteľstva

   Meno  Telefón  e-mail
       
   Kadáčková Mária Mgr.    m.kadackova@centrum.sk
   Kresaň Anton  0904273377  kresan.anton@centrum.sk
       
       
       
       

  Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :

  a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

  b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytovanie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,

  c/ schvaľovať územný plán  obce  alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

  d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

  e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

  f/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia obyvateľov obce,

  g/ uznášať sa na nariadeniach obce,

  h/ určiť plat starostu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

  i/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

  j/ schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok OZ a zásady odmeňovania poslancov,

  k/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu ,

  l/ zriaďovať a zrušovať  orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

  m/ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

  n/ zriaďovať, zrušovať  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

  o/ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce